Disclaimer

Door het benaderen, gebruik en/of downloaden van de informatie op de website van Ralston Colour & Coatings B.V. (RCC) verklaart u akkoord te gaan met het volgende:

De door RCC verstrekte informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Deze informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar geacht mogen worden, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Verwijzing naar een product of een dienst op deze internetsite houdt nimmer een aanbod of een advies in. De verstrekte informatie is louter indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Het verdient dan ook aanbeveling regelmatig na te gaan of de op deze internetsite aangeboden informatie is gewijzigd.

Verwijzing naar internetsites die niet door RCC worden onderhouden zijn uitsluitend ter informatie opgenomen. RCC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud
(met inbegrip van de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden) en het functioneren van de internetsites waarnaar verwezen wordt of die verwijzen naar de internet van RCC.

Ralston Colour & Coatings B.V. wijst elke aansprakelijkheid – behoudens opzet of grove schuld – af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie, in het bijzonder als gevolg van wijzigingen en/of beschadigingen die zijn ontstaan na het verkrijgen van deze informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid de RCC website te kunnen raadplegen. Bij de beoordeling van (eventuele) aansprakelijkheid zal worden uitgegaan van de informatie zoals deze bij Ralston Colour & Coatings B.V. is geregistreerd.

RCC kan niet garanderen dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. RCC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaat door virussen of het niet correct functioneren van deze internetsite.

Intellectuele eigendomsrechten

RCC behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot de op of via deze internetsite aangeboden informatie. Zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van
Ralston Colour & Coatings is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsbericht en / of berichtgevingen die verstrekt worden via deze site op enigerlei wijze te verspreiden, informatie op deze internetsite te bewerken, te wijzigen, te verveelvoudigen, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link te creëren tussen de internetsite van RCC en een andere internetsite.

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de krachtens Nederlands recht bevoegde rechter te Zwolle. De auteursrechten van de website en de respectievelijke inhoud berusten bij
Ralston Colour & Coatings B.V. Alle rechten voorbehouden.

© RCC 

Redenen om een Ralston partner te worden
5

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief​.