Uwagi

Uzyskując dostęp do informacji na stronie Ralston Colour & Coatings B.V. (RCC), używając ich i/lub pobierając je, użytkownik zgadza się na poniższe warunki:

Informacje zebrane przez RCC zostały przygotowane z najwyższą starannością. Pochodzą one ze źródeł, które można uważać za miarodajne, jednak RCC nie może zagwarantować ich dokładności ani kompletności. Odwołanie do produktu lub usługi na tej stronie nie stanowi oferty ani porady. Zaprezentowane informacje służą wyłącznie jako wskazówka i mogą zostać zmienione w każdym momencie i bez uprzedzenia. Zaleca się regularne sprawdzanie, czy informacje zamieszczone na tej stronie nie uległy zmianie.

Odniesienia do stron, które nie są zarządzane przez RCC, służą jedynie informacji. Firma RCC nie jest odpowiedzialna za treści (łącznie z jakością oferowanych produktów i/lub usług) ani za działanie stron, do których odsyła ani które odsyłają do stron zarządzanych przez RCC.

Firma Ralston Colour & Coatings B.V. nie jest odpowiedzialna – z wyłączeniem celowego lub rażącego zaniedbania – za jakiekolwiek szkody wynikające z niedokładnych lub niekompletnych informacji uzyskanych poprzez tę stronę, zwłaszcza w związku ze zmianami i/lub szkodami wynikłymi po tym, jak informacje zostały uzyskane, lub z powodu czasowego braku dostępu do strony RCC. Ocena jakiejkolwiek odpowiedzialności odnosiłaby się jedynie do informacji w formie, w jakiej zarejestrowane zostały w firmie Ralston Colour & Coatings B.V.

Firma RCC nie może zagwarantować prawidłowego ani ciągłego funkcjonowania tej strony. RCC nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkody ani koszty, niezależnie od ich rodzaju, wynikające z wirusów komputerowych lub nieprawidłowego funkcjonowania tej strony.

Własność intelektualna

Firma RCC zastrzega sobie wszelkie prawa do własności intelektualnej informacji prezentowanych na tej stronie lub poprzez nią. Bez uprzednio wydanej przez firmę Ralston Coulour & Coatings pisemnej zgody nie można w żaden sposób: powielać informacji, materiałów wizualnych, zdjęć wiadomości i/lub powiadomień prezentowanych na tej stronie; przetwarzać, zmieniać, kopiować ani udostępniać za opłatą żadnych informacji dostępnych na tej stronie; ani tworzyć powiązań między stroną RCC i jakąkolwiek inną stroną internetową.

Niniejsza strona i uwagi podlegają prawu Królestwa Niderlandów. Wszelkie spory rozstrzygane będą wyłącznie przez właściwy sąd w Zwolle. Prawa autorskie do tej strony i jej zawartości pozostają własnością firmy Ralston Colour & Coatings B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone.

© RCC

5
powodów, żeby zostać partnerem Ralston

Newslettera

Zapisz się do naszego newslettera