ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF, DRUKINKT EN ANDERE PRODUCTEN VVVF Voorwaarden - Vijftiende editie Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

VVVF Voorwaarden- Vijftiende editie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle offertes en verkoop- en leveringsovereenkomsten met betrekking tot alle goederen en diensten die door de verkoper op de markt worden gebracht en/of geleverd. Door simpelweg een bestelling te plaatsen, aanvaardt de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Algemene of specifieke inkoopvoorwaarden die door de koper worden gehanteerd, worden niet door de verkoper geaccepteerd en zijn niet van toepassing op offertes, overeenkomsten en leveringen die worden beheerst door deze voorwaarden, tenzij en nadat de verkoper (en, indien de verkoper een rechtspersoon is, een directeur van die rechtspersoon) uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard dat deze inkoopvoorwaarden van toepassing zijn op een specifieke transactie. Een dergelijke aanvaarding van de toepasselijkheid van dergelijke inkoopvoorwaarden zal nooit betekenen dat deze inkoopvoorwaarden van toepassing zijn of zullen zijn op andere transacties tussen de koper en de verkoper.

Indien en voor zover een offerte en/of overeenkomst tussen de koper en de verkoper bepalingen bevat die afwijken van de offertes en/of overeenkomsten die worden beheerst door deze voorwaarden zonder de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk uit te sluiten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht.


Artikel 2. OFFERTES, ADVIES EN BESTELLINGEN

Alle offertes zijn vrijblijvend, met dien verstande dat de verkoper gebonden is aan de nettoprijzen in zijn schriftelijke offertes gedurende een periode van 14 dagen vanaf de datum van verzending van de desbetreffende offerte. Alle prijzen worden netto contant vermeld en exclusief belastingen die verschuldigd zijn op het moment van levering. Als een bestelling wordt geplaatst zonder dat een expliciete prijs is overeengekomen, zal de bestelling worden uitgevoerd tegen de geldende prijs op dat moment, ongeacht enige eerdere offerte of eerder in rekening gebrachte prijs. Voor alle overeengekomen hoeveelheden wordt een tolerantie van 10% toegestaan, met dien verstande dat de koper verplicht is om 10% meer of minder te accepteren en te betalen, met een minimum van 1 kg of 1 liter. De verkoper is gerechtigd om bestellingen niet te accepteren, tenzij hij op grond van een door hem ingediende offerte verplicht is. In dat geval moet hij de koper binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk op de hoogte stellen.


Artikel 3. LEVERING

De verkoper heeft aan zijn verplichting om goederen te leveren voldaan door ze eenmaal aan de koper aan te bieden op het overeengekomen tijdstip. Het verslag van de persoon die het transport heeft geregeld, geldt als volledig bewijs van het aanbod om te leveren indien de koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de retourvrachtkosten, opslagkosten en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de koper komen. Het aanbod om te leveren wordt beschouwd als levering. Als goederen worden geweigerd, zal de verkoper ze gedurende 30 dagen na het aanbod om te leveren opslaan en de koper schriftelijk informeren dat de goederen kunnen worden afgehaald tegen contante betaling. Aan het einde van deze periode is de verkoper gerechtigd om de goederen aan een derde te verkopen of deze naar eigen goeddunken te verwijderen.

In geval van levering op afroep, indien geen afroepperiode is overeengekomen, bedraagt deze vier maanden met ingang van de datum waarop de koopovereenkomst wordt gesloten. Na vier maanden, of na de overeengekomen afroepperiode, is de verkoper gerechtigd om betaling te eisen voor de op afroep verkochte goederen zonder enige krediettermijn in acht te nemen.


Artikel 4. LATE LEVERING

Behoudens levering binnen redelijke grenzen geeft een late levering geen recht op vergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Indien de overeenkomst echter specifiek bepaalt dat de levering op een bepaalde datum zal plaatsvinden en de koper de verkoper schriftelijk heeft meegedeeld dat de levering onder geen enkele omstandigheid na deze datum mag plaatsvinden, dan heeft de koper het recht om de koopovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de overeengekomen termijn verstrijkt zonder dat de goederen zijn geleverd, onverminderd het recht van de koper op schadevergoeding, tenzij de verkoper wordt verhinderd om te leveren door overmacht. De koper moet de verkoper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van zijn voornemen om dit te doen. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 5. OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee de verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geen rekening had kunnen houden en waardoor het redelijkerwijs niet van de koper kan worden verwacht dat de overeenkomst op normale wijze wordt uitgevoerd. Dergelijke omstandigheden omvatten: oorlog of dreiging van oorlog, ongeacht of Nederland daar direct bij betrokken is of niet; volledige of gedeeltelijke mobilisatie; staat van beleg; rellen; sabotage, overstromingen, brand of andere vormen van vernietiging in fabrieken of magazijnen en stakingen, bij leveranciers of producenten die, om welke reden dan ook, hen volledig of gedeeltelijk verhindert om aan hun verplichtingen jegens de verkoper te voldoen.

In geval van overmacht heeft de verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding.


Artikel 6. VOORUITBETALINGEN/ZEKERHEIDSTELLING

De verkoper is te allen tijde gerechtigd om van de koper vooruitbetalingen te verlangen of zekerheid te stellen voordat hij tot levering of verdere levering overgaat. Indien de koper nalaat de gevraagde vooruitbetaling te verrichten of de gevraagde zekerheid te stellen, wordt enige verplichting van de verkoper om goederen te leveren geannuleerd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de verkoper op schadevergoeding van de koper voor alle verliezen, kosten en rente.


Artikel 7.EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper alles heeft betaald wat hij verschuldigd is voor deze levering of eerdere leveringen door de verkoper aan de koper. De verkoper kan onmiddellijke teruggave van de goederen eisen indien de koper zijn verplichtingen niet is nagekomen of indien de verkoper reden heeft om te geloven dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. De kosten verbonden aan het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de koper. Bij teruggave van goederen wordt de koper gecrediteerd op basis van de schijnbare waarde van de goederen bij teruggave. Het eigendomsvoorbehoud zoals bepaald in deze clausule doet geen afbreuk aan het feit dat het risico van gebruik en opslag van de geleverde goederen, in de ruimste zin van het woord, overgaat op de koper vanaf het moment van daadwerkelijke levering.


Artikel 8. VERPAKKING

Alleen verpakking die binnen zes maanden na de factuurdatum in goede staat en waarvoor kosten in rekening zijn gebracht, rechtmatig en kosteloos bij het magazijn wordt geretourneerd, geeft de koper recht op vergoeding van de verpakkingskosten. De koper wordt schriftelijk op de hoogte gesteld binnen 30 dagen na ontvangst indien de verpakking wordt geweigerd, waarna deze verpakking een week ter beschikking wordt gehouden van de koper, waarna de verkoper vrij is om de verpakking weg te doen zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding. Verpakking die niet afzonderlijk op de factuur in rekening is gebracht, wordt niet teruggenomen door de verkoper.


Artikel 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


De verkoper behoudt het recht om zijn eigen naam en handelsmerk op de goederen te plaatsen. De koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, enz.) met betrekking tot goederen die door de verkoper zijn verkocht of andere items die door de verkoper zijn verstrekt, zoals technische informatiebladen, reclamemateriaal, enz., berusten bij de verkoper of bij een van de bedrijven van de groep waartoe de verkoper behoort. De koper zal deze rechten respecteren en is verplicht zich te gedragen in overeenstemming met de instructies van de verkoper met betrekking tot deze zaken. Als de koper ontdekt dat een of meer derde partijen inbreuk hebben gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten zoals vermeld in deze clausule, heeft de koper de verplichting om de verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen. De koper is niet gemachtigd om een handelsmerk of ander onderscheidend merkteken van de verkoper te gebruiken als onderdeel van een internetdomeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer. De koper geeft de verkoper toestemming om alle informatie met betrekking tot de verkoop en andere informatie die door de koper wordt verstrekt in een database op te nemen en de informatie in de database te gebruiken. Alle rechten op deze database berusten bij de verkoper.


Artikel 10.  KLACHTEN

Klachten van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van de koper niet op, en klachten kunnen alleen schriftelijk aan de verkoper worden ingediend binnen de in deze clausule gestelde termijnen.

Geen klacht is toegestaan als de koper de goederen heeft verwerkt of doorverkocht, wanneer een eenvoudige controle van de kant van de koper het beweerde gebrek had kunnen vaststellen. Geen klacht is toegestaan op grond van technisch onvermijdbare verschillen in kleur en eigenschappen.

Klachten met betrekking tot leveringstekorten, onjuiste verschijning, gewichten of hoeveelheden, of klachten over verpakking en de in rekening gebrachte prijs kunnen alleen worden ingediend binnen 14 dagen na levering van de goederen.

Klachten over de kwaliteit van de geleverde goederen kunnen alleen worden ingediend binnen 14 dagen nadat de koper heeft ontdekt dat de goederen gebreken vertonen, en in elk geval nooit meer dan zes maanden na levering van de goederen. Als op de verpakking een houdbaarheidsdatum van minder dan zes maanden wordt vermeld, moeten eventuele klachten vóór die datum worden ingediend.

De koper kan alleen aantonen dat de geleverde verfproducten gebreken vertonen door een rapport in te dienen bij de meest geschikte afdeling van TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek); alle andere vormen van bewijs zijn uitgesloten. De kosten van het opstellen van het rapport worden in rekening gebracht bij de partij die in het ongelijk wordt gesteld. Er zijn geen bindende bewijsregels voor andere producten.

De koper mag alle middelen gebruiken om aan te tonen dat geleverde drukinkten gebreken vertonen, met dien verstande dat de producten alleen als gebrekkig worden beschouwd als ze niet voldoen aan de huidige specificaties van de verkoper voor het product.

De vergoeding waarvoor de verkoper aansprakelijk kan worden gesteld voor de levering van gebrekkige goederen, voor documentatie, verwerkingsadvies en ander advies, toezicht en inspectie, zal nooit meer bedragen dan 3 ½ x het factuurbedrag voor geleverde goederen die gebreken vertonen. De verkoper is nooit aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, ongeacht hoe deze wordt genoemd en hoe deze wordt veroorzaakt.

De bewijslast dat de goederen waarop de klacht betrekking heeft dezelfde zijn als de goederen die door de verkoper zijn geleverd, rust op de koper.

Artikel 11.  BETALINGEN

Tenzij anders is overeengekomen, moet de koper de facturen volledig betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum. Betalingen kunnen niet worden verrekend met enige vorderingen tegen de verkoper.

Als het factuurbedrag expliciet een toeslag voor late betaling omvat, wordt dit beschouwd als onderdeel van het factuurbedrag en mag dit alleen worden afgetrokken als de rest van het factuurbedrag binnen 30 dagen na de factuurdatum wordt betaald.

Als de koper het verschuldigde bedrag op de factuur niet op tijd betaalt, wordt hij rente in rekening gebracht van 1 ¼ % van het factuurbedrag voor elke maand of elk deel van een maand waarmee de betalingstermijn wordt overschreden. Als op enig moment de wettelijke rente op grond van artikel 6: 119 a. van het Burgerlijk Wetboek hoger is dan de rente die verschuldigd is op grond van deze rentebepaling, is de verkoper gerechtigd de rente te vorderen op grond van artikel 6: 119 a. van het Burgerlijk Wetboek, zodat de verschuldigde rente wordt berekend volgens de methode die is uiteengezet in dat artikel.

Alleen betalingen die zijn gedaan via de door de verkoper gespecificeerde methode zijn geldig. De verkoper is vrij om betalingen die hij ontvangt in mindering te brengen op openstaande kosten, verschuldigde rente en de oudste openstaande facturen, zelfs als de koper heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is om een bepaalde factuur af te schrijven of als het overgemaakte bedrag duidelijk maakt dat de koper bedoeld had om een bepaalde factuur te betalen.

Als de koper in gebreke blijft door het overschrijden van een betalingstermijn, is de verkoper gerechtigd het verschuldigde bedrag volgens de wet terug te vorderen, zonder dat verdere betalingsverplichting nodig is. De verkoper heeft het recht om alle overeenkomsten die zijn gesloten met de koper te ontbinden, als de koper zijn contractuele verplichting jegens de verkoper niet nakomt, als aan de koper surseance van betaling is verleend of als de koper failliet wordt verklaard.

Naast het verschuldigde bedrag heeft de verkoper het recht om van de koper alle kosten te vorderen die worden veroorzaakt door het niet-betalen van de koper, zowel gerechtskosten als buitengerechtelijke incassokosten.

Buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd door de koper telkens wanneer de verkoper de hulp heeft ingeroepen van een derde partij om incasso te waarborgen. Deze kosten bedragen 12% van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag plus rente zoals bepaald in subclausule 3 van deze clausule, met een minimumbedrag van € 11,50. Als de koper het hoofdbedrag, vermeerderd met de verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten, binnen 14 dagen na schriftelijke sommatie door een derde partij die belast is met de incasso door de

verkoper betaalt, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 5% van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag plus rente zoals bepaald in subclausule 3 van deze clausule, met een minimumbedrag van € 11,50.

De verkoper is niet verplicht aan te tonen dat zijn uitgaven voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn geworden. Als de verkoper het faillissement van de koper aanvraagt, is de laatste aansprakelijk voor de kosten van het faillissementsverzoek, naast het verschuldigde bedrag en de daarmee samenhangende gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten.


Artikel 12.  GESCHILLEN

Tenzij de partijen hun geschillen aan arbitrage hebben onderworpen, zullen alle geschillen (inclusief kortgedingprocedures en verzoeken om beslaglegging) die tussen de partijen kunnen ontstaan in verband met deze Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of in verband met latere overeenkomsten, uitsluitend worden beslecht door de rechtbank in het rechtsgebied waar de verkoper is gevestigd, voor zover het geschil binnen de bevoegdheid van de rechtbank valt en de wet geen andere verplichte regels voor de bevoegdheid van de rechtbank heeft vastgesteld. Alle geschillen worden beslecht volgens het Nederlandse recht.

Dit is een vertaling. In geval van een geschil over de interpretatie van een artikel, prevaleert de tekst van de originele Nederlandse versie.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief​.